#MEDBYGGERNE – en holdningskampanje

#MEDBYGGERNE er et høyaktuelt samarbeid mellom offentlig sektor, partene i arbeidslivet og byggebransjen i Vestfold for hvitt arbeid. Nå jobbes det med å gjøre prosjektet nasjonalt.

Formålet med holdningskampanjen #MEDBYGGERNE, er å få flere til å bli nettopp «medbyggere»: Å handle hvitt, for å sikre et stabilt og trygt arbeidsmarked, bedre de håndverksmessige utførelsene, hindre skadelige arbeidssituasjoner og kvalitetssikre leveransene. Nå vil Akrim Vestfold få fylkets «suksessmodell» til å bli nasjonal pilot i kampen mot svart arbeid. En fersk rapport viser nemlig at prosjektet er en suksess – men det stopper ikke der…

Allegros rolle har vært betydningsfull for gjennomføringen av holdningskampanjen #Medbyggerne

 

– Lisbeth Thuve, Næringslivskoordinator ved Fylkesmannen i Vestfold

 

Hovedelementet i kommunikasjonsstrategien går ut på å ivareta en positiv tilnærming til problemstillingen, gjennom å ære og takke alle som handler hvitt – og dermed belyse de samfunnsøkonomiske strukturene man er med på å opprettholde. Flatene er alt fra butikkmateriell til digitale annonser.

Positiv vinkling – gjennom lokale ambassadører

Det har på landsbasis vært gjennomført flere holdningskampanjer mot svart arbeid. Felles for disse er gjerne at det har vært benyttet «skremselspropaganda» i ulik skala. Virkemidlene og fokuset har som regel vært på straffen og hvilken risiko man løper. Allegro kom inn allerede i startfasen av Akrim-prosjektet i Vestfold; et regionalt pilotprosjekt med nasjonale ambisjoner – fordi problemstillingen dessverre er stadig mer aktuell for landet som helhet.

Hele veien har kampanjen vært preget av en solid vilje til å samarbeide på tvers av både «etat- og faggrenser», sterkt støttet av en ukuelig kampånd. Men hvordan får man så mange ulike aktører til å enes om felles budskap og vei å gå? Gjennom dialog og nettopp SAMARBEID. Allegro har gjennomført flere workshops med partene, og gjennom dette utarbeidet en kommunikasjonsstrategi for kampanjen. Hovedelementet i denne går ut på å ivareta en positiv tilnærming til problemstillingen, gjennom å ære og takke alle som handler hvitt – og dermed belyse de samfunnsøkonomiske strukturene man er med på å opprettholde. Samlingspunktet ble nyordet vi kreerte for kampanjen: Det å være en #Medbygger. Talerørene ble faktiske, lokale håndverkere. Flatene var annonser, butikkmateriell til byggevarehusene, messemateriell, logoutvikling, profilering til biler, brosjyre og ikke minst en bevisstgjørende medbygger-quiz.

Vi kreerte et nyord i anledning kampanjen: «å være en medbygger» – som et positivt klapp på skulderen til de som handler hvitt og med dét er med på å opprettholde viktige samfunnsstrukturer og velferdsstaten. Bevisstgjøringen ble hevet gjennom blant annet en konkurranse (quiz) digitalt, med stor oppslutning.

Over i «fase 2» og inn i skolene

Der «fase 1» rettet seg mot privatpersoner og deres handlingsmønster, vil neste bolk rette seg aktivt mot elever på yrkesfag i videregående skole. Elever som senere blir lærlinger og fort havner opp i situasjoner der de blir spurt om å gjøre svarte jobber. Også her vil man bruke bransjeaktuelle talspersoner – lokale lærlinger – som skal lære sine medelever hvorfor det er positivt å betale skatt. Prosessen er i gang og til våren rulles kampanjens fase 2 ut. I mellomtiden skal lærerne i gang med å lage et undervisningsopplegg, hvorav en større workshop er starten på å få Akrim-prosjektet inn i undervisningen.

Prosjektets fase 2 er igangsatt med informasjonsmateriell rettet mot elever på yrkesfag. «– Vi ønsker at ungdommene skal bli gode ambassadører for saken», sier Lisbeth Thuve, prosjektleder for Akrim og ansatt hos Fylkesmannen i Vestfold.

Jobber for å få fylkets «suksessmodell» til å bli nasjonal pilot

«– Akrim-samarbeidet har vært uvanlig vellykket. Her er det oppnådd myndighetssamarbeid og bred samfunnsmobilisering på et høyt prioritert og vanskelig saksfelt. Dette bør kvalifisere til nasjonal pilotstatus», uttalte Geir Vinsand, daglig leder i NIVI Analyse, til Vestviken24 nå i høst. Han har på oppdrag fra Fylkesmannen i Vestfold utarbeidet en rapport om prosjektet. Han konkluderer blant annet med at «Medbyggerkampanjen framheves som meget vellykket» – et resultat vi i Allegro selvsagt er stolte over å ha bidratt til. Prosjektet har vært hyppig omtalt i mediene, både lokalt og nasjonalt – nå jobber Akrim Vestfold med å få fylkets «suksessmodell» til å bli nasjonal pilot i kampen mot svart arbeid. To be continued …

Akrim-prosjektet har fått mye omtale i media, både lokalt og nasjonalt. Mange følger med på resultatene som oppnås i Vestfold.

Medbygger-logoen pryder over 3 000 håndverksbiler og nærmere 600 bedrifter i Vestfold. Her deltar både laug, leverandører, næringsforeninger, NHO og LO aktivt.

Akrim Vestfold:

  • Samarbeidsprosjekt som startet i 2013. Samarbeidspartene har vært Fylkesmannen, fylkeskommunen, Skatt Sør, Arbeidstilsynet, Politiet, KS, kommunene i Vestfold via KS, NHO, LO, laug, næringsforeninger og byggevarehus. Fylkesmannen har ledet og koordinert arbeidet.
  • Prosjektet har hatt tre hovedsatsinger: Tipssamarbeid, «Hvite bygg» og holdningskampanjen «#Medbyggerne» mot svart arbeid.
  • Om lag 600 håndverksbedrifter i fylket er ambassadører for prosjektet gjennom aksjonen #Medbyggerne.
  • Målet er at Akrim Vestfold skal bli en nasjonal pilot. Sommeren 2017 åpnet det eget akrim-senter i Tønsberg.